Saturday, 7 August 2010

खत्रियों के अल्‍ल ( भं से मौ) ...खत्री हरिमोहन दास टंडन जी.

भंडरा , भंडारी , भंतडादी , भंवइए , भड्डा , भकानी , भकोरी , भगडे , भगत , भगनेजे , भगधारी , भगरेजे , भगाजयी , भगादी , भगेडा , भचानी , भछडा , भजिये,  भटनाई , भटनेरी ,भटयानी , भटरिया , भटरेजे , भटेजा , भट्टा , भठेजे , भडकने , भडारिये , भड्डी , भदवा , भद्दे , भद्दा , भधले , भधार , भनेजे , भभवानिये , भभरानी , भभराने , भभरेजे , भभेरी ,भभ्‍यहांकि , भरखने , भरवाल , भरत , भरद्वाजी , भारद्वाज , भरनी , भरभेदी , भरवाही , भरसनिये , भराडे , भर्सन ,भलानी , भलूता , भल्‍ला , भवाइये , भनेसीजा , भसीन , भहेल , भांडगे , भाखेल , भागजे , भागहर , भाजरतबी , भाजिये ,भाटिया , भाठरिये , भाठे , भातरखाने , भानजीरे , भानिये , भामदिल , भारत , भारती , भारवाही , भारे , भालेन , भावडोया , भावदस्‍या , भावने , भाबरवा , भाहत्‍यासत्‍या , भाहांकि , भिरातिये , भीमर , भील , भुच्‍चड , भुछडो , भुडादी , भूत , भूते , भुरे , भूछडा , भूटानी , भूमकर , भूरिया , भूसरी , भोछन , भेडा , भेदानी , भेरी ,भेवा ,भोगधारी , भोगरा , भोगर , भौछडा , भोजगिरी , भोजपन्‍ने , भोजपत्री , भोजरटनी , भोजराय , भोडे , भोतने , भोरपालने , भोरानिये , भोलाने , भोलासिके , भौंकमार , भौछा , भौरंगे , मंकोडी , मंगमधरे , मंगल , मंगलवार , मंगलानी , मंगवाने , मंगोटिये , मंगोलिया , मंजीठी , मंदुरा , मदूरा , मकडिया , मकबाने , मकर , मकरिया , मकाती , मकानी ,मकोडिया , मकोडे , मकोरे , मक्‍खी , मकला , मखना , मखले , मखशाला , मखचूस , मखुआ , मगजि , मगजीकोडा , मगडिया , मकरिया , मगरा , मगरूरा , मगसेर , मगहरा , मगही , मगूरा , मगे , मगोभी , मगोई , मर्थक  , मग्‍गा , मग्‍गो , मघखान , मघवन , मधुआ , मच्‍छड , मछर , मजता , मजने , मजराल , मजाई , मजीरा , मटविया , मटीजा , मढे , मणियार , मतवक , मदरा , मदान , मधवा , मधवी , मधंक , मधुकने , मनकी , मनकुंडी , मनके , मनचंदे , मनजाल , मनमोर , मनहता , मनहारा , मनाहा ,मनुआ , मनोक , मनोहरा , ममा ,,मसूरा , मरकट , मरवी , मरकनी , मरकर , मरक्‍तैनी , मरग , मरगाई , मरथक , मरदंती , मरदत्‍ती , मरदी , मर्दी , मरमुआ , मरवाहे  , मर्वी , मगोई , मर्थक , मलक , मलख , मलखन , मलखमंजीरा , मलगढ , मलगी , मलजि , मलार , मलित , मलिता , मल्‍ले , मलहोत्रा , मलोत्‍तरे , मेहरे , मसाकी , महंगी , महंत , महंता , महतता , महथा , महरा , महरावीय , महाकुच , महाजन , महान ,महाय , महालदार , महीव , मसाला , महेन्‍द्र , महेरे , मांटे , मांडजे , मांधु , मागडे , माटिर , मातपोतरे , माधी , माधुर , मानकटाहर , मानकटोह , मामतुर , मामतोरा , मामलातुरा , मयनये , मारी , मामलडि , मालगुर , मालदार , मालन , मालवंती , मालवी , मालापुरे , मालिया , माहमी , माही , मित्रा , मिनकती , मिनकेति , मिनरिया , मिरजकर , मिरैया , मिसकीन , मिमियाल , मुंह , मुंहचगा , मुहवंगा , मुकताली , मकेर , मुखाइये , मुगलानी , मुच्‍छ , मुडिया , मुथरा , मुदिया , मुनहि , मुनारा , मुरगई , मुरगाई , मुरझाने , मुर्झाना , मुरल , मुरादाबादी , मुगलन  , मुलबीजे , मुलहान , मुलिये , मूंगे , मूचर , मूता , मूलरिया , मेगजी , मेकमदन , मेघराज , मेत्राणी , मेदिया , मेधिया , मेधिआ , मेर , मेलिये , मेहंदी , मेहता , मेहरवाडे , मेहवीरता ,मेहन , मेहरवाडे , मेहरा , मेहरोत्रा , मिहरोत्र , मिहरोत्रा , मैनराव , मैनरिया , मैलवार , मोगा , मोइये , मोखाना , मोगर , मोदर , मोडरी , मोदन , मोदा ,मोदिया , मोदी , मोदे , मोनी , मोरनिया , मोरपंखी , मोरे , मोलरे , मोलीवाड , मोहण , मोहरा , मोहरे , मोजवर , मौनवार , मौनसिल , मौना , म्‍हेर , म्‍हाणेवाढा ।

No comments:

शीतला:एक कल्‍याणकारी माता .. खत्री अनिल कोहली (गुडगांव)

जगतजननी, जनकल्‍याणी मां शीतला देवी के मंदिर सेनिकलती मधुर शंख ध्‍वनि एवं चौरासी मांगलिक घंटो और घंटियों की स्‍वरलहरियां दूर दूरांतर में फैलक...